Wuyi bergsområde

Wuyi bergsområde

Bergsområdet Wuyishan är magiskt vackert med ringlande floder, enorm artrikedom och ett stort antal sällsynta djur. Arkeologer har i området hittat lämningar från en gammal stad som var bebodd för mer än 2 300 år sedan.

Wuyishan, i nordvästra Fujian-provinsen, är ett av Kinas vackraste bergsområden. Provinsen är i Kina känt för sin artrikedom av både växter och djur, det goda te och de många medicinalväxter som växer i området. Antagligen är området världens största och bäst bevarade naturliga subtropiska fuktskogsområde.

Redan under 700-talet (Tang), kom en kejserlig order om att skydda berg och skogar runt den flod som rinner genom bergen, numera känd som De nio krökarnas flod.

Området ligger 200–2 158 m.ö.h., är gammal vulkanisk mark och har formats genom kraftiga rörelser i jordskorpan, men också genom erosion och väderpåverkan. Detta har skapat ringlande floder, speciella klippformationer och grottsystem. I de västra delarna finns bergstoppar på över 1 500 m.ö.h. byggda av lava och granit. I öster finns flera lodräta klippor av röd sandsten. Wuyi-bergen bildar en barriär mot de kalla luftmassorna från nordväst och utsätts i stället för varm och fuktig luft från havet, vilket ger dis och mycket regn. I de högsta områdena, ovan 1 800 m.ö.h., kan snön ligga kvar upp till en månad under vintern.
Bergstopparna, som sticker upp genom dimma och låga moln, för tankarna till klassiska kinesiska målningar.

Den viktigaste vegetationstypen är den ständigt gröna, bredbladiga skogen, som hyser några av världens största områden med subtropisk fuktskog. Inte mindre än elva olika vegetationstyper kan urskiljas. De dominerande trädfamiljerna är bok, lager (kanel, lager och kamfer), kamelia (bland annat te), magnolior och trollhassel. På högre höjder växer framförallt olika ljungarter och barrträd, till exempel taiwanesisk tall, men även blå japansk ek, kinesisk björk och ceder. På berget finns nästan 2 900 olika arter av högre växter, att jämföras med i Sverige där det finns cirka 2 000. Några riktiga rariteter finns också, såsom kinesiskt tulpanträd.

Faunan på Wuyishan har rönt internationell uppmärksamhet på grund av sin artrikedom och det stora antalet sällsynta djur. Inte mindre än 5 000 olika djurarter, varav 475 ryggradsdjur, är kända. Några av dem finns enbart i Wuyi, till exempel Davidspapegojan. Andra sällsynta djur är kinesisk tiger, trädleopard och kinesisk jättesalamander.

Arkeologer har funnit att området var befolkat redan omkring 2 000 år f.Kr. Bland annat upptäcktes så sent som 1958 omfattande rester av en gammal stad som för mer än 2 300 år sedan beboddes av Minyue-folket. Dessutom finns en mängd fynd av grottbostäder, inskriptioner på klippor och keramikföremål.

Idag bor något mer än 20 000 människor på berget. De arbetar främst med jord- och skogsbruk samt teodling.